AVG

Privacyverklaring Lion’Dor.

Wij zijn FCC Lion’Dor. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig.
Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen.

Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

PERSOONSGEGEVENS
Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip ‘verwerken’.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU
Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:
• het bijhouden van de administratie,
• het versturen van nieuwsbrieven,
• het versturen van mailing,
• het doen van adverteren,
• social media,
• het beantwoorden van vragen en klachten,
• voor wetenschappelijke doeleinden
• voor historische doeleinden,
• voor statistische doeleinden,
• voor het organiseren van wedstrijden,
• voor het uitvoeren van de Anti-dopingregel,
• het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten,
• het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel,
• voor het uitvoeren van het tuchtrecht,
• voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten,
• voor de monitoring ten behoeve van de ontwikkeling van de (top)sporters.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

WAAROM MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET ZOMAAR VERWERKEN?
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat:
• jij als betrokkene toestemming hebt gegeven / geen bezwaar hebt gemaakt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen,
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent,
• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust,
• de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen.
Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

WIE ONTVANGEN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met:
• De KNWU,
• De UCI/EUC,
• NOC*NSF,
• WFN,
• Wedstrijdorganisaties van wedstrijden waaraan jij gaat deelnemen, en
• aan juryleden die jureren tijdens wedstrijden waaraan jij deelneemt. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

Wij delen jouw persoonsgegevens ook met niet-Europese landen en/of internationale organisaties. Dit doen wij op basis van een afgegeven adequaatheidsbesluit door de Commissie. Deze besluiten zorgen ervoor dat die landen dezelfde standaard hanteren als binnen de Europese Unie. BEVEILIGING Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van de volgende organisatorische maatregelen:
• alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan; en
• de medewerkers van onze organisatie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk.
Daarom heb jij de volgende rechten:

HET RECHT OM JOUW TOESTEMMING IN TE TREKKEN
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt, hebben wij jouw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

HET RECHT VAN INZAGE
Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

RECHT OP RECTIFICATIE
Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

RECHT OP HET WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

MEDEDELING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS VAN BETROKKENE
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

ONZE CONTACTGEGEVENS
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

FCC Lion’Dor
Monseigneur Smetsstraat 41
5551 AB VALKENSWAARD
www.liondor.nl
secretaris@liondor.nl